Tin tức

Trên tinh thần của Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2017, vừa qua, Ricons đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược. Đây được xem là bước đi chủ động của Ricons nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính qua đó gia tăng lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường...